برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور آکتائو 15 تیر 1403(6 شب از تهران)

جمعه 4/15 جمعه 4/22
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/04/15
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/04/22
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 15 تیر 1403(6 شب از تهران)

جمعه 4/15 پنج‌شنبه 4/21
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/04/15
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/21
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 29 تیر 1403(6 شب از تهران)

جمعه 4/29 پنج‌شنبه 5/4
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/04/29
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/04
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 29 تیر 1403(6 شب از تهران)

جمعه 4/29 جمعه 5/5
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/04/29
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/05/05
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 5 مرداد 1403(6 شب از تهران)

جمعه 5/5 جمعه 5/12
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/05/05
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/05/12
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 5 مرداد 1403(6 شب از تهران)

جمعه 5/5 پنج‌شنبه 5/11
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/05/05
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/11
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 12 مرداد 1403(6 شب از تهران)

جمعه 5/12 پنج‌شنبه 5/18
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/05/12
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/18
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 12 مرداد 1403(6 شب از تهران)

جمعه 5/12 جمعه 5/19
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/05/12
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/05/19
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 19 مرداد 1403(6 شب از تهران)

جمعه 5/19 پنج‌شنبه 5/25
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/05/19
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/25
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 19 مرداد 1403(6 شب از تهران)

جمعه 5/19 جمعه 5/26
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/05/19
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/05/26
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 26 مرداد 1403(6 شب از تهران)

جمعه 5/26 جمعه 6/2
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/05/26
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/06/02
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 26 مرداد 1403(6 شب از تهران)

جمعه 5/26 پنج‌شنبه 6/1
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/05/26
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/01
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 2 شهریور 1403(6 شب از تهران)

جمعه 6/2 جمعه 6/9
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/06/02
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/06/09
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 2 شهریور 1403(6 شب از تهران)

جمعه 6/2 پنج‌شنبه 6/8
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/06/02
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/08
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 9 شهریور 1403(6 شب از تهران)

جمعه 6/9 جمعه 6/16
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/06/09
00:10
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/06/16
03:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
2بعدی >