برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 6 خرداد 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/6 چهارشنبه 3/16
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/06
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/16
00:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 13 خرداد 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/13 چهارشنبه 3/23
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/13
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/23
00:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 20 خرداد 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/20 چهارشنبه 3/30
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/20
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
00:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 27 خرداد 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/27 چهارشنبه 4/6
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/27
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/06
00:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 3 تیر 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 4/3 چهارشنبه 4/13
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/04/03
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/13
00:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 10 تیر 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 4/10 چهارشنبه 4/20
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/04/10
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/20
00:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 17 تیر 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 4/17 چهارشنبه 4/27
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/04/17
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/27
00:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 24 تیر 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 4/24 چهارشنبه 5/3
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/04/24
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/03
00:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + کشتی کروز 31 تیر 1403(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 4/31 چهارشنبه 5/10
Mai House Saigon Hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
BB
کشتی کروز (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/04/31
04:30
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/10
00:00
امارات
امارات

تور هانوی + سا پا + خلیج ها لونگ + دانانگ 13 اردیبهشت 1403(9 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/13 یک‌شنبه 2/23
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (3 شب)
Silk Path Grand Sapa Resort & Spa
۵ ستاره
BB
سا پا (2 شب)
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
۵ ستاره
BB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Koi Resort & Spa Hoi An
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/13
22:45
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1403/02/23
00:00
قطر
قطر

تور هانوی + سا پا + خلیج ها لونگ + دانانگ 14 اردیبهشت 1403(9 شب از تهران)

جمعه 2/14 دوشنبه 2/24
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (3 شب)
Silk Path Grand Sapa Resort & Spa
۵ ستاره
BB
سا پا (2 شب)
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
۵ ستاره
BB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Koi Resort & Spa Hoi An
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/14
22:45
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1403/02/24
00:00
قطر
قطر

تور هانوی + سا پا + خلیج ها لونگ + دانانگ 15 اردیبهشت 1403(9 شب از تهران)

شنبه 2/15 سه‌شنبه 2/25
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (3 شب)
Silk Path Grand Sapa Resort & Spa
۵ ستاره
BB
سا پا (2 شب)
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
۵ ستاره
BB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Koi Resort & Spa Hoi An
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
رفت:
شنبه
1403/02/15
22:45
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/25
00:00
قطر
قطر

تور هانوی + سا پا + خلیج ها لونگ + دانانگ 19 اردیبهشت 1403(9 شب از تهران)

چهارشنبه 2/19 شنبه 2/29
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (3 شب)
Silk Path Grand Sapa Resort & Spa
۵ ستاره
BB
سا پا (2 شب)
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
۵ ستاره
BB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Koi Resort & Spa Hoi An
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/02/19
22:45
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1403/02/29
00:00
قطر
قطر

تور هانوی + سا پا + خلیج ها لونگ + دانانگ 21 اردیبهشت 1403(9 شب از تهران)

جمعه 2/21 دوشنبه 2/31
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (3 شب)
Silk Path Grand Sapa Resort & Spa
۵ ستاره
BB
سا پا (2 شب)
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
۵ ستاره
BB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Koi Resort & Spa Hoi An
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/21
22:45
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1403/02/31
00:00
قطر
قطر

تور هانوی + سا پا + خلیج ها لونگ + دانانگ 3 خرداد 1403(9 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/3 یک‌شنبه 3/13
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (3 شب)
Silk Path Grand Sapa Resort & Spa
۵ ستاره
BB
سا پا (2 شب)
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
۵ ستاره
BB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Koi Resort & Spa Hoi An
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/03
22:45
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1403/03/13
00:00
قطر
قطر
2بعدی >