برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور سریلانکا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
Kandy Garden Villa
۴ ستاره
BB
کندی (2 شب)
South Beach Villa@69
۴ ستاره
BB
بنتوتا (3 شب)
CityRest Fort Hotel
۲ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
04:35
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
Empire Valley Hotel
۳ ستاره
BB
کندی (2 شب)
Villa Paradise Ocean
۳ ستاره تاپ
BB
بنتوتا (3 شب)
Viveka hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
04:35
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
اقساطی
CityRest Fort Hotel
۲ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Kandy Garden Villa
۴ ستاره
BB
کندی (3 شب)
South Beach Villa@69
۴ ستاره
BB
بنتوتا (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
CityRest Fort Hotel
۲ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Kandy Garden Villa
۴ ستاره
BB
کندی (3 شب)
South Beach Villa@69
۴ ستاره
BB
بنتوتا (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Kandy Garden Villa
۴ ستاره
BB
کندی (2 شب)
South Beach Villa@69
۴ ستاره
BB
بنتوتا (3 شب)
CityRest Fort Hotel
۲ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
04:35
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
CityRest Fort Hotel
۲ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Kandy Garden Villa
۴ ستاره
BB
کندی (2 شب)
South Beach Villa@69
۴ ستاره
BB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
Kandy Blue Hotel
ستاره نامشخص
BB
کندی (2 شب)
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
۲ ستاره تاپ
BB
بنتوتا (3 شب)
Nelly Marine Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
04:35
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
اقساطی
Viveka hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Empire Valley Hotel
۳ ستاره
BB
کندی (3 شب)
Villa Paradise Ocean
۳ ستاره تاپ
BB
بنتوتا (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Empire Valley Hotel
۳ ستاره
BB
کندی (2 شب)
Villa Paradise Ocean
۳ ستاره تاپ
BB
بنتوتا (3 شب)
Viveka hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
04:35
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
Viveka hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Empire Valley Hotel
۳ ستاره
BB
کندی (2 شب)
Villa Paradise Ocean
۳ ستاره تاپ
BB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Viveka hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Empire Valley Hotel
۳ ستاره
BB
کندی (3 شب)
Villa Paradise Ocean
۳ ستاره تاپ
BB
بنتوتا (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
Rivendell Hotel
۳ ستاره
BB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Zest Metropole Hotel
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
04:35
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
Kandy Blue Hotel
ستاره نامشخص
HB
کندی (2 شب)
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
۲ ستاره تاپ
HB
بنتوتا (3 شب)
Nelly Marine Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
04:35
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
اقساطی
Nelly Marine Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Kandy Blue Hotel
ستاره نامشخص
BB
کندی (3 شب)
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
۲ ستاره تاپ
BB
بنتوتا (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
Nelly Marine Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Kandy Blue Hotel
ستاره نامشخص
BB
کندی (2 شب)
Palm Beach Inn & Sea Shells Cabanas
۲ ستاره تاپ
BB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
00:00
سلام ایر
سلام ایر
217بعدی >