برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور سنگاپور

تور کوالالامپور + سنگاپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 سه‌شنبه 9/21
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/09/21
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور سنگاپور + کوالالامپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور سنگاپور + کوالالامپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 سه‌شنبه 9/21
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Value Hotel Singapore hotel
۲ ستاره تاپ
BB
شهر سنگاپور (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/09/21
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور سنگاپور + کوالالامپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Value Hotel Singapore hotel
۲ ستاره تاپ
BB
شهر سنگاپور (3 شب)
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Value Hotel Singapore hotel
۲ ستاره تاپ
BB
شهر سنگاپور (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور سنگاپور + کوالالامپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Value Hotel Singapore hotel
۲ ستاره تاپ
BB
شهر سنگاپور (3 شب)
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Value Hotel Singapore hotel
۲ ستاره تاپ
BB
شهر سنگاپور (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Value Hotel Singapore hotel
۲ ستاره تاپ
BB
شهر سنگاپور (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Clarke Quay
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور سنگاپور + کوالالامپور 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + سنگاپور 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
00:00
سلام ایر
سلام ایر
238بعدی >