برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور دهلی + آگرا + جیپور 14 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

جمعه 2/14 شنبه 2/22
اقساطی
SK Klyde Grand(دلوکس)
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel(دلوکس)
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central(دلوکس)
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/14
18:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/02/22
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 18 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 چهارشنبه 2/26
SK Klyde Grand(دلوکس)
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel(دلوکس)
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central(دلوکس)
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/26
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 21 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

جمعه 2/21 شنبه 2/29
اقساطی
SK Klyde Grand(دلوکس)
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel(دلوکس)
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central(دلوکس)
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/21
18:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/02/29
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 18 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 چهارشنبه 2/26
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/26
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 21 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

جمعه 2/21 شنبه 2/29
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/21
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/02/29
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 25 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/25 چهارشنبه 3/2
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/25
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/02
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 28 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

جمعه 2/28 شنبه 3/5
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/28
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/03/05
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 1 خرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/1 چهارشنبه 3/9
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/01
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/09
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 4 خرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 3/4 شنبه 3/12
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/03/04
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/03/12
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 8 خرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/8 چهارشنبه 3/16
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/08
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/16
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 11 خرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 3/11 شنبه 3/19
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/03/11
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/03/19
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 15 خرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/15 چهارشنبه 3/23
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/15
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/23
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 18 خرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 3/18 شنبه 3/26
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/03/18
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/03/26
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 22 خرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/22 چهارشنبه 3/30
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/22
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 25 خرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 3/25 شنبه 4/2
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/03/25
17:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/04/02
16:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
27بعدی >