برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 20 بهمن 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 11/20 جمعه 11/28
اقساطی
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
BB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/11/20
17:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/11/28
05:25
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 20 بهمن 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 11/20 جمعه 11/28
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
BB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
پنج‌شنبه
1401/11/20
17:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/11/28
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 20 بهمن 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 11/20 جمعه 11/28
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/11/20
18:00
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/11/28
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 26 بهمن 1401(7 شب از تهران)

چهارشنبه 11/26 چهارشنبه 12/03
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Rivendell Hotel
سه ستاره
2 شب
HB
کندی
Oak Ray Haridra Beach Resort
سه ستاره تاپ
3 شب
HB
وادووا
رفت:
چهارشنبه
1401/11/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/03
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 بهمن 1401(7 شب از تهران)

چهارشنبه 11/26 پنج‌شنبه 12/04
Rivendell Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
کندی
Oak Ray Haridra Beach Resort
سه ستاره تاپ
3 شب
BB
وادووا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
BB
کلمبو
رفت:
چهارشنبه
1401/11/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1401/12/04
04:30
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 بهمن 1401(7 شب از تهران)

چهارشنبه 11/26 پنج‌شنبه 12/04
Rivendell Hotel
سه ستاره
2 شب
HB
کندی
Oak Ray Haridra Beach Resort
سه ستاره تاپ
3 شب
HB
وادووا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
چهارشنبه
1401/11/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1401/12/04
04:30
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 4 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/04 جمعه 12/12
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/04
18:00
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/12/12
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 4 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/04 جمعه 12/12
اقساطی
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
BB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/04
17:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/12/12
05:25
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 4 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/04 جمعه 12/12
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
BB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/04
17:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/12/12
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 11 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/11 جمعه 12/19
اقساطی
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
BB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/11
17:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/12/19
05:25
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 11 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/11 جمعه 12/19
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
BB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/11
17:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/12/19
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 11 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/11 جمعه 12/19
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Pearl Grand Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/11
18:00
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1401/12/19
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 بهمن 1401(7 شب از تهران)

چهارشنبه 11/26 پنج‌شنبه 12/04
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
BB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
BB
کلمبو
رفت:
چهارشنبه
1401/11/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1401/12/04
04:30
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 26 بهمن 1401(7 شب از تهران)

چهارشنبه 11/26 چهارشنبه 12/03
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
چهارشنبه
1401/11/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/03
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 بهمن 1401(7 شب از تهران)

چهارشنبه 11/26 پنج‌شنبه 12/04
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
چهارشنبه
1401/11/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1401/12/04
04:30
ایر عربیا
ایر عربیا